Mapy do celów projektowych

Wznowienia granic nieruchomosci

Podziały nieruchomosci

Inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłaczy

Wytyczenia budynków i obiektów liniowych


Mapy sytuacyjno-wysokosciowe - pomiary przewyższeń i ukształtowania terenu
(obliczanie mas ziemnych np. urobku)

Pomiary specjalistyczne: 
położenie punktów niedostępnych, zwisy linii przesyłowych WN, osiadanie budowli.

Przetwarzanie danych przestrzennych: 
kalibracja rastrów, wektoryzacja map rastrowych, sporzadzanie map tematycznych, analizy geo-przestrzenne